Professional Authors

နတ္သွ်င္ေနာင္ႏွင့္ နဝေဒးႀကီး

နတ္သွ်င္ေနာင္ႏွင့္ နဝေဒးႀကီး

‎”စစ္ကိုင္းေထာင္သင္း၊ စလင္းလက္်ာ၊ ျပည္မွာနဝေဒး” ဟူ၍ အမည္နာမေမႊးခဲ့ေသာ ေတာင္ငူေခတ္ နဝေဒးႀကီးသည္ ‎နတ္သွ်င္ေနာင္ထက္ အႏွစ္ ၃၀-ခန္႔ စာဆိုဦးေလသည္။ ထို နဝေဒးႀကီးသည္ ရတုေပါင္း ပုဒ္ေရ ၃၀၀-နည္းပါးခန္႔ကို စီကံုး ‎ဖဲြ႔ႏဲြ႔ခဲ့ေလသည္။ နဝေဒးႀကီးသည္ ႏွလံုးရည္၊ လက္႐ံုးရည္ျဖင့္ အမႈေတာ္ထမ္းခဲ့သည့္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္၍ ေရးသားဖဲြ႔ႏဲြ႔ေသာ ရတု ‎မ်ားမွာ အဘက္ဘက္က စံုလင္လွေပသည္။ စစ္သားဘဝႏွင့္ရွိစဥ္ ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္သုိ႔ လွည့္လည္ခဲ့ဘူးသည္ျဖစ္ေသာ ‎ေၾကာင့္ ေဒသႏၱရဗဟုသုတ ေလာက္ငႂကြယ္ဝေလသည္။ ထုိေၾကာင့္ ဘုရားတိုင္ရတုမ်ားကို အမ်ိဳးမ်ိဳး အတင္တင္ ဖဲြ႔ႏဲြ႔ႏိုင္ ‎ေပသည္။ စစ္သားျဖစ္ခဲ့ဘူးျခင္းေၾကာင့္လည္း ေရးသားဖဲြ႔ႏဲြ႔အပ္ေသာ စစ္ခ်ီရတုမ်ားသည္ မ်ားစြာမွပင္ စိတ္ကိုထိခိုက္လွေပ ‎သည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ နဝေဒးႀကီးသည္ နတ္သွ်င္ေနာင္၏ နည္းမွီရာဆရာျဖစ္ေတာ့သည္။ ရတုတည္းဟူေသာ လမ္းႀကီးကို ‎အၾကမ္းထည္ စတင္တီထြင္သူကား နဝေဒးႀကီးပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိထုိက္ေပသည္။ နတ္သွ်င္ေနာင္ကား နဝေဒးႀကီး၏ ‎ခင္းလက္စျဖစ္ေသာလမ္းမႀကီးကို ေျပျပစ္ေခ်ာေမာေအာင္ မြမ္းမံျပင္ဆင္သူပင္ျဖစ္ေပသည္။ နတ္သွ်င္ေနာင္သည္ နဝေဒး ‎ႀကီး ဖဲြ႔ဆုိထားခဲ့သည့္ ရတုမ်ားအနက္ ေကာင္းႏုိးရာရာတုိ႔ကို အတုယူၿပီး ယဥ္ေက်းဆန္းျပားေအာင္ တခမ္းတနား ဖဲြ႔ႏဲြ႔ ‎ျပန္သည္။
‎”လမ္း႐ိုးေဟာင္းတြင္၊ ဆင့္ကာထြင္၊ သုတ္သင္ကာမွ်၊ လြယ္ကာရ” ဟူဘိသုိ႔ နဝေဒးႀကီး ထြင္ခဲ့ေသာ လမ္း႐ိုးကို သုတ္သင္ ‎ျပင္ဆင္၍ လုိက္လာသူျဖစ္ေသာ နတ္သွ်င္ေနာင္မွာ မပင္မပန္းရဘဲႏွင့္ စာဆုိေက်ာ္ တံခြန္စိုက္အျဖစ္ကို ေရာက္ရေပသည္။ ‎နဝေဒးႀကီး၏ စာမ်ားအတြင္းမွ အတုယူ၍ ဖဲြ႔ႏဲြ႔ထားေသာ ရတုမ်ားကို သက္ေသအျဖစ္ျဖင့္ အမ်ားအျပားျပႏုိင္ပါေသာ္လည္း ‎‎”လမ္းေဟာင္းထြင္႐ိုး၊ သူ႔ကိုကိုး၊ စာခိုးမဆိုသာ” ဟု ပညာရွိမ်ား ယူဆထားပါေသာေၾကာင့္ နတ္သွ်င္ေနာင္ကိုလည္း စာခိုး ‎ဟု မစြပ္စဲြႏုိင္ေပရာ။
နဝေဒးကို “လက္်ာပတ္လည္” ခ်ီ ငွက္သုိက္ဘုရားတုိင္ ရတုတြင္ …‎
‎”ထက္ျပည္ျမင့္ဖ်ား၊ ေျခာက္ဘံုသားဝယ္၊ စံထားကိုခ်ည္း၊ ေရြးခဲ့ဆည္း၍၊ ေဆြ႔နည္းတို႔မွာ၊ ‎ၿပိဳင္တံုလာလည္း၊ ေသာ္တာဘုန္းႂကြယ္၊ ပႀကိဳက္ငယ္၌၊ ၾကယ္ႏွယ္သာပင္၊ ရွိလိမ့္ထင္ရွင့္” ဟူ၍ ‎စပ္ဆုိထားသည္။
နတ္သွ်င္ေနာင္က “ရွစ္ဆုိင္ရြက္ၾကာ” ခ်ီ ရတုတြင္ …‎
‎”ႏွစ္ၿပိဳင္ဘက္ရာ၊ ဝတႎသာက၊ စံရာစံထား၊ ေရြးခဲ့ျခား၍၊ သိၾကားတမွ်၊ ၿပိဳင္လွာသလည္း၊ ‎ေသာ္တာ့ေရာင္တြင္၊ ၾကယ္ႏွယ္ထင္ဟု၊ သခင္ကကို၊ ဖ်ားမိန္႔ဆုိလိမ့္” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊
နဝေဒးႀကီးဖဲြ႔ဆုိခဲ့သည့္ “ေခ်ာင္းမေမြရွင္” ခ်ီ ဘုရားတုိင္ရတုကို လိုက္၍ နတ္သွ်င္ေနာင္ကလည္း “ေခ်ာင္းမေမြေတာ္” ခ်ီ၍ ‎ရတုတပုဒ္ကို ဖဲြ႔ႏဲြ႔ျပန္သည္။ ထုိရတု အဖ်ားခ်တြင္လည္း နဝေဒးႀကီး၏ “ေမာ္ေဓာေမြရွင္” ခ်ီ ရတုအခ်မ်ိဳးကို တသေဝမတိမ္း ‎လိုက္၍ ယမကခ်နည္းကို ဖဲြ႔ႏဲြ႔ထားျပန္သည္။
ထိုေနာက္ မိုဃ္းေတာစစ္ခ်ီရတု အမ်ားအျပားတုိ႔တြင္လည္း နတ္သွ်င္ေနာင္သည္ နဝေဒး၏အာေဘာ္ကို အတုယူသည္သာ ‎မ်ားသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အကယ္၍ နဝေဒးႀကီးသာ မေပၚေပါက္ခဲ့ပါက နတ္သွ်င္ေနာင္သည္ စာဆုိေကာင္းတေယာက္ ‎ျဖစ္မည္ဟု မုခ်မဆုိႏုိင္ေပရာ။
‎”အၾကံတူ ေနာက္လူေကာင္းစျမဲ” ျဖစ္သည့္အတုိင္း ထိုအၾကံတူသူ ရတုစာဆုိႏွစ္ဦးတုိ႔အနက္ ေနာက္လူမွ်ျဖစ္ေသာ ‎နတ္သွ်င္ေနာင္က နဝေဒးႀကီးထက္ သာသည္ဟု ဆုိဘြယ္ရာသာ ျဖစ္ေတာ့သည္။
စင္စစ္ေသာ္ကား … ထိုစာဆိုႏွစ္ဦးတုိ႔မွာတမ်ိဳးစီေကာင္းၾကသည္ဟုဆုိရေပမည္။ ဘုရားတုိင္ရတုမ်ားတြင္ နဝေဒးႀကီးသည္ ‎အဖဲြ႔ခံျဖစ္ေသာ ဘုရား၏သမုိင္းတုိကေလးမ်ားကို ပါေအာင္ ဖဲြ႔ဆုိႏုိင္သည္သာမက ဘုရားေစတီမ်ားကိုလည္း တဆူႏွင့္ ‎တဆူ ထပ္တူမျဖစ္ရေအာင္ ဖဲြ႔ဆုိခဲ့သည္။ ဤသည္ကိုေထာက္လွ်င္ ဘုရားတိုင္ရတုမ်ားတြင္ နဝေဒးႀကီးက ပိုမိုေစ့စပ္သည္ ‎ဟု ဆုိရေပမည္။
နဝေဒးသည္ နတ္သွ်င္ေနာင္ကဲ့သို႔ အလြမ္းသမားလည္းမဟုတ္၊ အခ်စ္ေႏွာင္ႀကိဳးတည္းျခင္းခံေနရသူလည္း မဟုတ္ေသာ ‎ေၾကာင့္ အလြမ္းဘဲြ႔၊ ေျမႇာက္ပင့္ဘဲြ႔၊ သစၥာတုိင္ဘဲြ႔မ်ားတြင္ နတ္သွ်င္ေနာင္က နဝေဒးထက္ အနည္းငယ္သာသည္ဟု ‎ဆုိဘြယ္ရာျဖစ္သည္။ နတ္သွ်င္ေနာင္သည္ ငယ္ရြယ္သူလည္းျဖစ္သည္။ ရာဇဓာတုကလ်ာႏွင့္လည္း ရည္ငံစျဖစ္ျပန္သည့္ ‎အတြက္ မိမိဖဲြ႔ဆုိအပ္ေသာ ရတုကဗ်ာတုိ႔တြင္ အတြင္းစိတ္ဓာတ္၏ ေဖးမကူညီခ်က္ေၾကာင့္ ဇမၺဴတြင္ ထင္ရွားေသာစာဆို ‎အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရေလေတာ့သည္။
ေက်းေစရတုမ်ားတြင္လည္း နတ္သွ်င္ေနာင္က နဝေဒးထက္ ဉာဏ္ရည္သာသည္ဟု ဆုိရေပမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ‎ဆုိေသာ္ နဝေဒးကဲ့သုိ႔ ေက်းတမန္ကို ႐ိုး႐ိုးေစခိုင္းျခင္းမျပဳဘဲ ကုလီသဘင္ပဲြသုိ႔လႊတ္၍ ၾကည့္ေစျခင္း၊ ကုလီပဲြကို စိတ္ဝင္ ‎စားဘြယ္ျဖစ္ေအာင္ ေရးသားႏုိင္ျခင္း၊ ထိုးကြင္း ရွိ၊မရွိသိရေအာင္ ေမာင္ေတာ္မင္းသားထံသုိ႔ ေက်းကိုေစလႊတ္ေမးျမန္းဟန္ ‎ဖဲြ႔ဆုိျခင္းကိုေထာက္လွ်င္ နတ္သွ်င္ေနာင္သည္ နဝေဒးထက္ ပိုမုိ၍ စိတ္ကူးဆန္းၾကယ္သည္ဟု ယူဆဘြယ္ျဖစ္ေလသည္။
ဤ ရတုစာဆုိႏွစ္ဦးတုိ႔မွာ တမ်ိဳးစီေကာင္းၾက၍ တဖံုစီ အဆန္းထြင္ၾကေသာ ပဌမတန္းစား စာဆုိပညာရွိမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ‎အတြက္ ထုိပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးတို႔၏ ဉာဏ္ရည္ကို အတိအက် ႏႈိင္းယွဥ္ေဝဘန္ႏုိင္ရန္ မ်ားစြာခဲယဥ္းပါသည္။ သုေတသီပုဂၢိဳလ္တို႔ ‎ကလည္း ထုိစာဆိုႏွစ္ဦးတို႔၏ ေရးဖဲြ႔အပ္ေသာ စာေပအဆီအႏွစ္တုိ႔ကုိ အေတာ္အတန္ၾကည့္႐ႈနာၾကားရ႐ံုႏွင့္ အားရ ‎တင္းတိမ္ျခင္း မျဖစ္ေစမူ၍ တအုပ္တေစာင္လံုးကို ေစ့စပ္ေသခ်ာ ဘတ္ၾကားမွတ္သားၿပီးမွ ထုိပညာရွင္ႏွစ္ဦးတုိ႔၏ ‎ဉာဏ္စြမ္း ဉာဏ္ရည္ကို အကဲျဖတ္သင့္ေပသည္ ဟု ဆင္ျခင္မိေပေတာ့သတည္း။

ေမာင္ခ်မ္းျမ
၁၃၁၅-ခုႏွစ္၊ ပဌမဝါဆိုလဆန္း ၄-ရက္။
———

In: နတ္သွ်င္ေနာင္ Posted By: Date: Apr 16, 2010

Leave Comments

Name*

Email*
Website
Email me whenever there is new comment