Professional Authors

ဖခင္ ေသြးနွင့္ရင္းခဲ့ေသာ သားတစ္ေယာက္၏ ခရီးစဥ္

ကြ်န္ေတာ္ ၏ အကုိသည္ လက္ရွိတြင္ စလံုးသို ့သြားနုိင္ရန္ အတြက္ရန္ကုန္သုိ ့တက္လာကာ ကြ်န္ေတာ္၏ အိမ္တြင္ ေနထုိင္ျပီး အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ေနသည္ ၊၊ သူ၏ ဇာတိမွာ မုိးကုတ္ ျဖစ္ျပီး သူ၏ မိသားစုမွာလညး္ မုိးကုတ္တြင္သာ ရွိသည္ ၊၊ ကြ်န္ေတာ္ နွင့္ ေဆြမ်ိဳးစပ္ လ်ွင္ တစ္၀မ္းကြဲ အကုိ ျဖစ္သည္ ၊၊ သူ ၏ အမည္ ရင္းမွာ ေက်ာ္သူရ ျဖစ္ျပီး အလြယ္အားျဖင့္ ဖိုးေက်ာ္ဟုေခၚသည္က မ်ားသည္ ၊၊ သူသည္ ဆယ္တန္း တြင္ ဂုဏ္ထူးေလးဘာသာ ရရွိျပီး အမွတ္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ေအာင္ထားသူ ျဖစ္သည္ ၊၊ သုိ ့ေသာ္ မည္သည့္ တကၠသုိလ္ ေကာလိပ္မွ မတက္ဘဲ စ လံုးသို ့သြားနုိင္ရန္သာ အဓိက ၾကိဳးစားခဲ့သူျဖစ္သည္ ၊၊သူသည္ အဂၤလိပ္စာ ဘာသာ ရပ္ကုိ အဓိက ထူးခြ်န္သည္ ၊၊ သူဆယ္တန္းနွစ္တုန္းက မုိးကုတ္တြင္ စစ္ေဆးေသာ တတိယ နွစ္ ဆံုး စာေမးပြဲ တြင္ မုိးကုတ္တစ္ျမိဳ ့လံုး အဂၤလိပ္စာ ဂုဏ္ထူး ရသူ ငါးေယာက္မ်ွ ပင္ မရွိ ၊၊ ထုိ ဂုဏ္ထူးရသူ စာရင္းမ်ားထဲတြင္ သူပါသည္ ၊၊  သူ၏ မိသားစု မွာ အနညး္ငယ္ ႏြမ္းပါးၾကသည္ ၊၊ သူ ၏ မိခင္ မွာ ေက်ာက္ပြဲစား အလုပ္ ျဖင့္ က်င္လည္လုပ္ကုိင္ျပီး သူနွင့္ သူ၏ ညီမ ငယ္တုိ ့အား လုပ္ကုိင္ေကြ်းေမြးေနသူျဖစ္သည္ ၊၊ သူ၏ ဖခင္ ကြ်န္ေတာ္ ၏ ဦးေလး မွာ အလုပ္ မည္မည္ရရ မရွိေပမဲ့ မိသားစု အေရးတြင္ကူညီသည္ ၊၊ ရသည္ ့နညး္ျဖင့္ေငြရွာေပးတတ္သည္ ၊၊ (ဒုစရုိက္ အလုပ္မ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္သည္ ) ၊၊ ကြ်န္ေတာ္၏ ဦးေလးသည္ ကြ်န္ေတာ္ မွတ္မိသေလာက္ (ကြ်န္ေတာ္တုိ ့မိသားစု မုိးကုတ္တြင္ ေနခဲ့ဖူးသည့္အခ်ိန္က) ရုိးေအးျပီး သေဘာေကာင္းသူျဖစ္သည္ ၊၊ တစ္ခါတစ္ရံ အရက္ေသာက္တတ္သည္ ၊၊ သုိ ့ေသာ္ အရက္သမားမ်ားကဲ့သို ့မူးရစ္ရမ္းကားတတ္သူ မဟုတ္ ၊၊ သူသည္ သူ၏ သားနွင့္သမီးကုိ လြန္စြာ ခ်စ္ျပီး အလုိလုိက္သည္ ၊၊ 
ကြ်န္ေတာ္ ၏ အကုိ သည္ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့အိမ္သုိ ့ေရာက္လာခ်ိန္ တြင္သူ ၏ စာမ်ားကုိ ၾကိဳးစားသည့္အျပင္ ဆယ္တန္းျဖစ္ေသာ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ မရသည့္စာမ်ားကုိ ျပန္သင္ေပးျခင္း ၊ စာကူက်က္ေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီ ေပးသည္ ၊၊ သူ ရန္ကုန္ သုိ ့လာျပီး အဂၤလိပ္စာသင္တနး္မ်ား တက္ေရာက္မည္ဟု ရည္ရြယ္ထားခဲ့စဥ္က သူ ၏ မိသားစုသည္ ရန္ကုန္ ရွိ အေဆာင္တစ္ေဆာင္ေဆာင္ တြင္ေနေစျပီး တက္ေရာက္ေစရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ၊၊ ထုိ အေၾကာင္းကုိ သူ၏ အေမ က ကြ်န္ေတာ္၏ အေဖအား ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေျပာျပစဥ္ အေဖက အေဆာင္တြင္ မေနေစဘဲ အိမ္တြင္သာေနျပီး တက္ရန္ ေျပာခဲ့သည္ ၊၊ ထုိ ့ေၾကာင့္ပင္ ကုိဖုိးေက်ာ္သည္ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့အိမ္သုိ ့ေရာက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ၊၊ သူ ေရာက္လာခဲ့သျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္ ၏ ေက်ာင္းစာမ်ားတြင္ တုိးတက္မွဳ ရွိသည့္အျပင္ အဆင့္ မ်ားမွာလဲ တစ္ဆ တစ္ဆ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္ ၊၊
သူ၏ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းမွ စာေမးပြဲၾကီးလဲ ျပီးဆံုးေလျပီ ၊၊ စလံုးသို ့ပုိ ့ရန္ စကာတင္ေရြးခ်ယ္ေသာ အေယာက္သံုးဆယ္ထဲတြင္သူပါသည္ ၊၊ ကြ်န္ေတာ္မွတ္မိသေလာက္ သူ သည္ အဲဒီ အခ်ိန္တုန္းက အလြန္ေပ်ာ္ျမဴးေနသည္ ၊၊ သူ၏ ရည္ရြယ္ရာပန္းတုိင္သု ိ့ေရာက္ရန္ အစပ်ိဳးေသာ ပထမဦးဆံဳးေအာင္ျမင္မွဳပင္ မဟုတ္ပါေလာ ၊၊ သုိ ့ေသာ္ အခက္ အခဲတစ္ခုျဖစ္လာသည္က  စလံုးသုိ ့သြားရန္ အတြက္ လုိအပ္ေသာ ေငြ သူ နွင့္ သူ ့မိသားစုထံတြင္ အလံုအေလာက္ မရွိ ၊၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့မိသားစု မွ စုိက္ထည့္ေပးရန္ဆုိသည္ကလဲ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့သည္လဲ အခ်မ္းသာၾကီးမဟုတ္ ၊၊ လူတန္းေစ့ေနနုိင္ထုိင္နုိင္ရံုသာ ရွိသည္ ၊၊ ကြ်န္ေတာ္ မွတ္မိပါေသးသည္ ၊၊ အဲဒီတုန္းက လိုအပ္သည့္ ေငြပမာဏသည္ ဆယ္သိန္းခန္ ့ရွိသည္ ၊၊ သူ ရန္ကုန္သုိ ့ေရာက္လာကတည္းက သူ ့မိသားစု သည္ သူ ့ထံသုိ ့တစ္လ တစ္ခါပံုမွန္ ့ေငြပုိ ့တတ္သည္ ၊၊
သုိ ့ေသာ္ အားလံုး စုေပါင္း ထားေသာျငား ေငြဆယ္သိန္းခန္ ့လိုေနသည္ ၊၊ စလံုးသို ့သြားရန္ အခ်ိန္ ဆယ့္ငါးရက္ခန္ ့သာ လိုေတာ့သည္ ၊၊ သူ သည္ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့မိသားစုကုိ ခဏမ်ွ နွဳတ္ဆက္ျပီး သူ၏ အိမ္သုိ့ ေခတၱျပန္သြားခဲ့ျပီ ၊၊ ကြ်န္ေတာ္ ေျပာရန္ တစ္ခု က်န္သြားသည္မွာ သူ ့ထံသုိ ့တစ္လ တစ္ခါပုိ ့ေသာေငြကုိ ရွာသူမွာ သူ၏ မိခင္သာျဖစ္သည္ ၊၊ ထုိ ့ေၾကာင့္ပင္ သူ ၏ စိတ္တြင္သူ ၏ အေဖကုိ ဖု ေနခဲ့သည္ ၊၊ သိပ္မၾကာ ေပ၊၊ ကိုဖုိးေက်ာ္ ရန္ကုန္သုိ ့ျပန္ေရာက္လာသည္ ၊၊ ကုိဖုိးေက်ာ္ ၏ အေမ ဖုနး္ဆက္ကာ ကြ်န္ေတာ့္ အေမကုိ  ဖိုးေက်ာ္နွင့္သူ ့အေဖ ျပသနာ တက္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္ ၊၊ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းမွာလဲ သူ ့အေမကိုသာ ေငြရွာခုိင္းျပီး ဖခင္ျဖစ္သူက ေငြမရွာေပးသည့္အတြက္ျဖစ္သည္ ၊၊ ကုိဖုိးေက်ာ္ သူ ့အေဖ နွင့္ ျပသနာ တက္စဥ္က ေျပာခဲ့သည့္ စကားမ်ားသည္ သူ ့အေဖ ၏ နွလံုးကုိ ျပင္းထန္ စြာ ဂယက္ရုိက္ခဲ့သည့္ဟန္ ရွိသည္ ၊၊ သူ၏ သား လုိအပ္ေသာ ေငြ ဆယ္သိန္းကုိ ေလာေလာဆယ္တြင္ မရွာေပးနုိင္ေသာလဲ သူ ၏ မိသားစု အတြက္ ရွာေဖြေပးမည္ ဟု ဆုိကာ ေက်ာက္တြင္း တြင္ ေက်ာက္ရွာသည့္အလုပ္ကုိ လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္ ၊၊ ၄င္း ကုိေတာ့ ဖုိးေက်ာ္ မသိေရးခ် မသိခ့ဲပါေခ် ၊၊ ဖုိးေက်ာ္ စလံဳးသုိ့ သြားရန္ ငါးရက္ခန္ ့သာ လုိေတာ့ သည္ ၊၊ ထုိ လုိအပ္ေသာ ငါးရက္ အတြင္း တြင္ လြန္စြာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းေသာ ျဖစ္ရပ္ တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္ ၊၊ ဖုိးေက်ာ္၏ ဖခင္ ေက်ာက္တြင္းတြင္ တြင္းပိျပီးေသဆံုးခဲ့သည္ ၊၊ သူ ့အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ဆယ့္နွစ္သိန္း ရခဲ့သည္ ၊၊ ထုိအေၾကာင္းကုိမူ ကြ်န္ေတာ့္မိသားစု ေရာ ၊ ကိုဖုိးေက်ာ္၏ မိသားစု ေရာ မည္သူ မွ ကုိဖုိးေက်ာ္ အား အသိမေပးခဲ့ပါေခ် ၊၊ ကုိဖုိးေက်ာ္ သြားရန္ သံုးရက္ ခန္ ့အလိုတြင္ သူ လုိအပ္ေနေသာ ေငြ ဆယ္သိန္းကုိ မိုးကုတ္မွ ရန္ကုန္သုိ ့လြဲေျပာင္းျပီးခဲ့ေခ်ျပီ ၊၊ထုိစဥ္က အတုိင္းမသိ ၀မ္းသာသြားေသာ ကုိဖုိးေက်ာ္ ၏ မ်က္နွာကုိၾကည့္ရင္း ကြ်န္ေတာ္ ၾကိတ္ငုိခဲ့ရသည္ ၊၊
ထုိေငြမ်ားကုိ အမ်ိဳးတစ္ေယာက္ဆီမွ ေခ်းကာပုိ့ ေပးခဲ့သည္ဟု ကုိဖုိးေက်ာ္၏ မိခင္က မုသားေျပာခဲ့သည္၊၊ယေန ့သည္ ကုိဖုိးေက်ာ္ စလံုးသုိ ့သြားမည့္ ေန ့ျဖစ္သည္ ၊၊ ကုိဖုိးေက်ာ္ သည္ မိုးကုတ္သုိ့ ဖုနး္ဆက္ျပီး သူ ့အေမ နွင့္ သူ ညီမေလးတုိ ့အားနွဳတ္ဆက္ခဲ့သည္ ၊၊ သူ ၏ ဖခင္ အေၾကာင္းကုိမူ စိုးစဥ္းမ်ွပင္ မေမးခဲ့ ၊၊ ကုိဖုိးေက်ာ္ သည္ သူ ့အေဖ ကို သြားခါနီးအထိပင္ စိတ္ဆုိးေျပဟန္ မတူ ၊၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့မိသားစု သူ ့အား ေလဆိပ္သုိ ့လုိက္ပုိ ့ခဲ့သည္ ၊၊ ကြ်န္ေတာ့္ မ်က္စိ ေရွ ့တြင္ပင္ ကုိဖုိးေက်ာ္ ပါေသာ ေလယာဥ္ စတင္ထြက္ခြာေနျပီျဖစ္သည္ ၊၊ တေျဖးေျဖးနွင့္ေ၀၀ါး ေ၀၀ါးသြားကာ ေလယာဥ္ပ်ံသည္ မ်က္စိ ေအာက္မွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားျပီ ျဖစ္သည္ ၊၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့မိသားစုသည္ တစ္ေယာက္ မ်က္နွာတစ္ေယာက္ၾကည့္ကာ ဆြံ ့အ ေနၾကသည္ ၊၊ ကုိဖုိးေက်ာ္ သည္ သြားခါနီးအခ်ိန္ထိ ဖခင္ကုိ စိတ္ဆုိးေနျမဲျဖစ္သည္ ၊၊ သူ ့အတြက္ ဘာမွ အသံုးမက်ဟုထင္ထားခဲ့ေသာ သူ၏ဖခင္ ကြ်န္ေတာ္၏ ဦးေလးသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ သူ၏ အသက္နွင့္လဲကာ သူ ့သားလုိအပ္ေနေသာ ေငြဆယ္သိန္းကုိ ရွာေပးခဲ့သည္ ၊၊ မိဘဟူသည္ကား သားသမီး အတြက္ လိုအပ္ေနေသာ အရာမ်ားအားလံုးကုိ တတ္နုိင္သမ်ွ ျဖည့္ဆည္းေပးတတ္ၾကသည္ ၊၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့မိသားစု ေလဆိပ္မွ ေက်ာခုိင္းထြက္ခြာခဲ့ေခ်ျပီ ၊၊ ကြ်န္ေတာ္၏ အေဖသည္ တစ္ခုခုကုိ ေတြးေနဟန္ျဖင့္ အငွားကားေပၚတြင္လုိက္ပါလာသည္ ၊၊ကြ်န္ေတာ္၏ အေမသည္လဲ တစ္စံု တစ္ရာမွ မေျပာ ႏွဳတ္ကား ဆြံ ့အေနသည္ ၊၊ ကြ်န္ေတာ္သည္လဲ တစ္စံုတစ္ရာကုိမ်ွမေျပာနုိင္၊၊ စိတ္ထဲတြင္ ၀မ္းနည္းစိတ္သာ လႊမ္းမုိးေနသည္ ၊၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့စီးနငး္လုိက္ပါလာေသာ အငွားကားသည္ ကတၱရာ လမ္းေပၚတြင္ ေျပးေနသည္ ၊၊ ကုိဖုိးေက်ာ္ သြားခြင့္ရခဲ့ေသာ စလံုးခရီးစဥ္သည္ သူ ့ဖခင္ ၏ ေသြးနွင့္ ရင္းျပီး သြားခဲ့ရေသာ ခရီးစဥ္ဆုိသည္ကုိမူ ကုိဖုိးေက်ာ္ မသိေရးခ် မသိခဲ့ေခ် ၊၊

In: ဝတၳဳ Posted By: Date: Nov 15, 2010
Comment #1

စာေရးဆရာ ခင္ဗ်ာ။ အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္ဖတ္ရတာ ေအာက္ကေနအေပၚကို တျဖည္းျဖည္းတက္လာၿပီး ရုတ္တရက္ျပန္က်သြားတယ္။စကားေျပဆန္ဆန္ ၀တၳဳတိုေလးလိုပဲလားလို႕။ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ တကယ့္အျဖစ္အပ်က္ဆိုရင္လည္းသနားစရာပဲဗ်ာ။

commentinfo By: ကိုကိုဖရီး at Nov 18, 2010

Leave Comments

Name*

Email*
Website
Email me whenever there is new comment