အလြမ္းအေပၚ
ပန္းေမွ်ာ္ေလမလား
စကားတုိးညွင္း
ေလျပင္းတုိက္ခတ္
ဖ်တ္ခနဲ႕ေၾကြ
သဲဦးေျခြမဲ႔
ႏြမ္းယဲ႔ယဲ႔ေပါ႔
လြမ္းေတာ႔လြမ္းသား
စကားပန္းေ၀
ခ်စ္သူ ေျပာပါေလ……။ ။
မေနာျဖဴေလး ခံစားသည္