Professional Authors

“ကဗ်ာေရးသား နည္း အစပ္(၆)ပါး ႏွင္႕ ကႀကီး သိသေလာက္…။””

“”ကဗ်ာေရးသား နည္း အစပ္(၆)ပါး ႏွင္႕  ကႀကီး သိသေလာက္…။”

 

ကၽြန္ေတာ္ ေခါင္းစဥ္ပါ..အေၾကာင္းအရာ အတုိင္း….စာကုိစပါမယ္…..

ပထမ စရမယ္႕….အေၾကာင္းအရာက…..””ကဗ်ာေရးသားနည္း အေခၚ အစပ္(၆)ပါး..ပါ…။

သိသေလာက္ေရးေပးပါ႔မယ ္…….သိသေလာက္ဆုိရာမွာလဲ…ေရွးစာဆုိ ကဗ်ာဆရာႀကီးမ်ား က်မ္းျပဳသိမ္းဆည္းထားရာ

က်မ္းမ်ားထဲမွ ျပည္႕စုံလုံေလာက္ေအာင္ တတ္အားသမွ် စုေစာင္း၍ ေရးသားျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္…။

မွီးျငမ္း ကုိးကားေသာ က်မ္းမ်ား စာအုပ္မ်ား အေနႏွင္႕ကေတာ႕………

(၁)။ကဗ်ာဗႏၶသာရ က်မ္း…..။

(၂)။ကဗ်ာဖြဲ႕နည္း  နိသွ်ည္း က်မ္း..။

(၃)။သုေတသန သရုပ္ျပ အဘိဓါန္…(၁၉၅၅).(စာ – ၁၀)(အရွင္ ၾသဘာသာ ဘိ၀ံသ။) 

     က်မ္းမ်ားမွ ေကာက္ယူ ထုတ္ႏုတ္ျပဆုိေပးထားပါသည္……။


အစပ္(၆)ပါး…ကုိစ၍  သိသေလာက္ ေရးသားရာတြင္ တစ္စုံတစ္ရာ လုိအပ္ခဲ႕ သည္ရိွေသာ္…ကႀကီး ၏ လုိအပ္ ေပါ႕ေလ်ာ႕မွဳ႕သာ ျဖစ္ေၾကာင္း  ႀကိဳတင္၍  ေျပာလုိပါသည္…။

 

အစပ္(၆)..ပါး။        ေရွးကေဖၚျပေလ႕ ရိွေသာ  ေလးလုံးတစ္ပိုဒ္  ကဗ်ာလကၤာ ေရးစပ္နည္း…။

(၁)။….သက္ေစ႕ႏွက္….သုံးခ်က္ညီေခၚ သုံးပုိဒ္တြင္  ကာရန္သတ္ပုံ  သုံးခ်က္ညီ  ေအာင္စပ္နည္း……။

ျပည္သာနိဗၺန္၊ ရိွသင္႕တန္ဟု၊ ဧကန္တိတိ….။  ဗၺန္…၊ တန္….၊ ကန္…။

သုံးေဘာ္လူ႕ထံ၊ တည္ပြဲခံအံ႕၊  ႀကံသားခပင္း…။  ထံ…၊ ခံ…၊ ႀကံ…။

 

(၂)။ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ..ေခၚ   အလယ္ ပုိဒ္၏   ကာရန္သတ္ပုံႏွင္႕ ေဘးပိုဒ္တုိ႕၏ ကာရန္သတ္ပုံမ်ား….ကြဲလြဲေသာ စပ္နည္း……။

ေက်းဇူးနက္တိမ္ ၊ သူ႕အားခ်ိန္၍ ၊ ေမြကသိမ္ ညံ႕ႏု ။ တိမ္  ၊ ခ်ိန္  ၊  သိမ္  ။

 

(၃)။ဦးတုိက္  ေခၚ  ႏွစ္ပိုဒ္တြင္  ေရွ႕ပုိဒ္အဆုံးႏွင္႕  ေနာက္ပုိဒ္ အစ တုိ႕ကုိ ကာရန္သတ္ပုံ ညီထား၍ စပ္နည္း  ။

ေစာထီးမုနိန္႕ ၊မိန္႕ခဲ႕ေသာတုိင္း ။  နိန္႕  ၊ မိန္႕  ။

 

(၄)။ ဘီးလူးရယ္  ေခၚ  ႏွစ္ပုိဒ္တြင္ ေရွ႕ပိုဒ္ စတုထၳ အကၡရာႏွင္႕ ေနာက္ပုိဒ္ တတိယ(သုိ႕) ဒုတိယ အကၡရာတုိ႕ကုိ ျဖစ္ေစ၊ ေရွ႕ပုိဒ္ တတိယ အကၡရာႏွင္႕ ေနာက္ပုိဒ္ ဒုတိယ အကၡရာ တုိ႕ကုိျဖစ္ေစ  ကာရန္ သတ္ပုံ ညီထား၍  စပ္နည္း….။

မာရ္ႏွိပ္ဆုံးရပ္ ၊ေရႊျပည္ခပ္ရွင္႕ ။ ရပ္ ၊ ခပ္။

မ်ားလွတြက္ကိန္း ၊ သုံးသိန္း ငါးေသာင္း။  ကိန္း  ၊ သိန္း  ။

ညိဳျပာမြတ္သည္ ။ ဖက္ဆြတ္ေလေလာ  ။ မြတ္ ၊ ဆြတ္  ။

 

(၅)။ ထိပ္ခ်င္းခတ္  ေခၚ ႏွစ္ပုိဒ္တြင္ ေရွ႕ပုိဒ္ တသတ္ ,နသတ္ , ဏသတ္ , ကာရန္တုိ႕ကုိ ….. ေနာက္ပုိဒ္  တသတ္ ,မသတ္ ,

*နိဂၢဟိတ္ ကာရန္တုိ႕ ျဖင္႕ ဟပ္၍ စပ္နည္း…..။

သကၠသူရိန္ ၊ စည္းစိမ္သခင္ ။ ရိန္  ၊ စိမ္ ။

 

(၆)။ ထိပ္ခ်င္းခၽြတ္  ေခၚ  ႏွစ္ပုိဒ္တြင္ ပသတ္, မသတ္ , *နိဂၢဟိတ္ ကာရန္ တုိ႕ကုိ …….ေနာက္ပုိဒ္  တသတ္ , နသတ္ ,ဏ သတ္ ကာရန္တုိ႕ ျဖင္႕ ဟပ္၍  စပ္နည္း……။

ေလးဆဲ႕ကုိးလုပ္ ၊ မယုတ္ အင္ျပည္႕ ။ လုပ္ ၊ ယုတ္  ။

 

မွတ္ခ်က္ ။ ယင္းအစပ္ (၆) ပါး အေခၚအေ၀ၚႏွင္႕  ကာရန္ သတ္ပုံ လႊဲစပ္နည္း တုိ႕ကုိ ေနာက္ဆရာ ႀကီးတုိ႕ ပယ္ေခ်၏..။

 

*နိဂၢဟိတ္…=ေသးေသးတင္ သတ္။

 

ကဲ…အဲ႕ အစပ္ (၆) ပါးမွာ….ဘီးလူးရယ္  ေခၚ  ေရးစပ္နည္းကုိ  ေနာက္ ဆရာႀကီးတုိ႕က ပယ္တယ္..။

 

 

ကဲ…ဒါ  သိသေလာက္ ေရးသားျပတာပါ…….

ဒါဆုိ  နဖူးစီး  စာတမ္းက  အစပ္(၆) ပါး …ဆုိတာကုိ  ကႀကီး စာဖတ္သူမ်ား ကုိ  တင္ျပ ၿပီး ၿပီ ေနာ္……။

ဆက္လက္ၿပီ   ေျပာရမယ္႕ အေၾကာင္းကေတာ႕…….ကႀကီး သိသေလာက္………

 

“”ကႀကီး သိသေလာက္ …“”  

တကယ္ကုိ   သိသေလာက္ေလး ပါ …..

ကၽြန္ေတာ္ တုိ႕ စာေတြ ေရးၾကတယ္…….ကၽြန္ေတာ္ ေရးတဲ႕ စာေတြ ကုိ  အမည္နာမ ပညတ္ ခ်က္ေတြ တပ္ၾကတဲ႕ အထဲမွာ

၀တၳဳတုိ၊ေဆာင္းပါး၊ သတင္း.. ပါ မယ ္…ပါ တဲ႕ ထုိေဖာ္ျပပါ …နာမ ေရးသားခ်က္ စာစု မ်ား မွာလည္း….စာစု အလုိက္

အေရးပါ ပါသည္ …တာ၀န္ႀကီး ပါသည္……သုိ႕ေသာ္ …တန္ျပန္ ဆုိးက်ဳိးအေနႏွင္႕ေတာ႕  ရွဳတ္ခ် ခံရျခင္း…..

စာေပ အဆင္႕အတန္း နိမ္႕ သည္ဟု…သတ္မွတ္ ခံရျခင္း….ေနာက္ အစရိွသျဖင္႕  အနည္းငယ္ေသာ…ထိခုိက္ မွဳ႕ မ်ဳိးသာ လွ်င္ ရိွႏုိင္ပါ သည္..။      မိမိ အား ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ လာေရာက္  ထိခုိက္မွဳ႕ မ်ဳိးမရိွႏုိင္ပါ…။

  သုိ႕ေသာ္     ထုိ ေခၚေ၀ၚေသာ ေရးသား ရာ နာမ ပညတ္ ခ်က္ ထဲတြင္
  
“”ကဗ်ာ“” ဆုိ ေသာ နာမပါလာလွ်င္ေတာ႕ကား………  

                           မိမိ ေရးသား ရာ  ကဗ်ာ သည္…ေရးသား ဖြဲ႕ ႏြဲ႕ ပုံ  မေတာ္တဆ တိမ္းပါး ခၽြတ္ေခ်ာ္ ခဲ႕ လွ်င္…..

မိမိ  ေရးသားမွဳ႕ ခၽြတ္ေခ်ာ္ တိမ္းပါးမွဳ႕  အေလွ်ာက္  တန္ျပန္ တုိက္ ခုိက္ မွဳ႕ အား ခံရ ပါ ေတာ႕ ေပ၏…။

ေရးသားမွဳ႕ အမွားအယြင္း အနည္းအမ်ား အေပၚ မူတည္ ေသာ    ထုိ ဘက္ ျပန္ခ်က္ သည္….

    မိမိ ၏  ဘ၀တုိးတက္ေရး…မိမိ စီးပြားေရး…..မိမိ  ကံတရား မ်ား ထိေအာင္ ထိခုိက္တတ္ပါ သည္…..။

အဘယ္႕ေၾကာင္႕ ဆုိေသာ္…..””ကဗ်ာ နိသွ်ည္း က်မ္း“” အဆုိက …“”၀ါက်တၱ ေဒါသ မ်ဳိး (၆) ပါး “” မွမိမိ ေရးသားရာ

ကဗ်ာတြင္ တစ္ပါး ပါး  ပါ၀င္ေရးသား စပ္ဆုိမိပါက…..ထုိ အျပစ္  သင္႕ပါေတာ႕၏  ။ဥပမာ…..ေဒါသ ပါၿပီ ဆုိပါစုိ႕…..“”ဂမၼ ေဒါသ “”ဆုိေသာ  အျပစ္ သင္႕ပါ၏။

   ထုိ အျပစ္ သင္႕ ၿပီ ဆုိ လွ်င္  ေရွးက စာေပ ပညာရိွ ႀကီးမ်ား ဆုိမိန္႕ခဲ႕သည္႕ အတုိင္း….မိမိ ေရးသားေသာ..

ကဗ်ာ၏ အက်ဳိး အျပစ္ သည္ မိမိ တြင္ ဧကန္ မုခ်  အထက္ က ေဖၚျပ ခဲ႕ သလုိ ထိခုိက္တတ္ပါသည္….။

 

          အလြန္တရာ ေၾကာက္ဖုိ႕ ေကာင္းေသာ  …တန္ျပန္ ထိခုိက္မွဳ႕ ျဖစ္ပါသည္…။ ကႀကီး ကဗ်ာမ်ား မေရးသား ေစလုိ၍

ေၾကာက္ေအာင္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနျခင္း မဟုတ္ ပါ …။ကဗ်ာ ဆုိသည္ မွာ  အမွန္တကယ္ေတာ႕ “”ပညာရိွ  မ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္

ဥစၥာ “” ျဖစ္ပါသည္…။

              ကဗ်ာ ဆုိသည္ မွာ  သမုိင္းကု ိနည္းနည္းေသာ စကားလုံး မ်ား ႏွင္႕ က်စ္္လ်စ္ေသာ စာမ်ားကုိ သုံးကာ….

ေနာင္လာ ေနာင္သား တုိ႕ ေရွ႕ သမုိင္းေၾကာင္းမ်ားကုိ  တေစ႕ တေစာင္း  ေလ႕လာႏုိင္ရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း..

မွတ္ဖြယ္မွတ္ရာမ်ား   မေပ်ာက္ပ်က္ ေအာင္ ထိမ္းသိမ္းေပး ေသာ စကား အစု အေ၀း မ်ား ျဖစ္ပါ သည္….

           တတ္ ႏုိင္လွ်င္  ကႀကီး အႀကံတစ္ ခု  ေပးလုိ ပါ သည္….။ ကုိယ္ေရးသား ေသာ  စာတစ္ ပုိဒ္အား…နာမ သတ္မွတ္ရာတြင္…..ကဗ်ာ မပီသ ဘူး ထင္ လွ်င္ ကဗ်ာ ဟု အမည္နာမ  မတပ္ေစခ်င္ပါ ….

ကႀကီး ယခု ေျပာေနေသာ အေၾကာင္းအရာ ကုိယ္စားျပဳ သည္…..နည္းစနစ္ ႏွင္႕ ဆုိင္ေသာ ကဗ်ာ မ်ားကု ိရည္ညႊန္း ပါသည္..။

           ကႀကီး ေျပာေနေသာ  ကဗ်ာ အေၾကာင္းအရာ ထဲ တြင္   “”ပုိစ္႕ေမာ္ဒန္..“” ဆုိေသာ ကဗ်ာ အေခၚအေ၀ၚမပါ ပါ။

ပုိစ္႕ ေမာ္ဒန္ သည္… ကႀကီး တုိ႕ ျမန္ မာ ေျမ ေပၚ ေရာက္သည္ မွာ…ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) ပင္ မျပည္႕တတ္ေသးပါ….

ကႀကီး ဆုိလုိ သည္႕ အရာ မွာ  (၄.၃.၂) (၄.၃) အစရိွသျဖင္႕ ေရးသားေသာ ကဗ်ာ မ်ားကုိ ..သာလွ်င္ သာ၍ ရည္ညႊန္းေနျခင္းျဖစ္ပါသည္..။

             “”ပုိစ္႕ေမာ္ဒန္“” ဆုိ၍  ထုိကဗ်ာေ၀ၚဟာရ တြင္  သမုိင္း ေၾကာင္း မရိွဘူး မထင္ပါႏွင္႕…

အလွ်င္းသင္႕ မည္႕ တစ္ေန႕ ကႀကီး “”ပုိစ္႕ေမာ္ဒန္ “” ကဗ်ာ ႏွင္ စပ္လွ်ဥ္း၍ သိသေလာက္ ေ၇းသားပါ ဦးမည္….

 

 

                    ကဲ  ကႀကီး သိသေလာက ္ ဘေလာ႕ အေပၚ မွာ မေက်မနပ ္ရိွခဲ႕ လွ်င္ ……ကႀကီး ေစတနာ အမွား သာ

သတ္မွတ္ၾကပါကုန္…။

 

                    ကႀကီး သိသေလာက္ အား  ဒီမွ်ႏွင္႕  ခဏ ျဖတ္ခြင္႕ေပးပါ …။

အဆင္ေျပ မည္႕ တစ္ေန႕ တြင္ ကႀကီး သိသေလာက ္မ်ား ထပ္ ဆက္ ပါဦး မည္…။

 

 

                                                                       ကႀကီး။[email protected](26.4.11)In: ေဆာင္းပါး Posted By: Date: Apr 27, 2011
Comment #1

ကို ကၾကီးေရ..ေက်းဇူးပါ ပဲ………..ဒါကို လိုခ်င္ ေနတာ.. share လိုက္ျပီ

commentinfo By: ီDemon 13 at Apr 28, 2011

Leave Comments

Name*

Email*
Website
Email me whenever there is new comment