Professional Authors

စာေရးဆရာႏွင္႔စကားေျပ..။

စာေရးဆရာႏွင္႔စကားေျပ..။

 

 

              စကားေျပဆုိသည္ကုိ အၾကမ္းဖ်င္း အဓိပၸါယ္ ဖြင္႕ဆုိမွဳ ျပဳရေသာ္  ေျပျပစ္ေသာ ၊ ဖတ္သူအတြက္ ဖတ္ရ လြယ္ကူေသာ စာတစ္ပုဒ္….စကားစာ တစ္မ်ဳိး ဟု ဆုိရပါမည္…။

            စကားေျပ တစ္ပုဒ္တြင္ ရွိသင္႔ ရွိအပ္ေသာ  တန္ဆာဆင္ ထည္႕သြင္းေရးသား အပ္သည္႕ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ  မိမိတုိ႕ ဖန္တီးရာစကားေျပတြင္ ဖန္တီးသူမွ ပါ၀င္ေအာင္ ထည္႕သြင္းစီစဥ္ ေရးသားရပါမည္…။

         စကားေျပ တစ္ပုဒ္တြင္ ရွိသင္႕ရွိအပ္ေသာ အလကၤာတုိ႕ႏွင္႕ စကားလုံး၊ ၀ါက်၊ စာပုိဒ္၊ စာပုဒ္ တုိ႕ကု ိ အစီအစဥ္ စနစ္တက်   ေနရာမွန္စြာ စကားေျပ ဖန္တီးသူက  ေရးသားတတ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္….။

      စကားေျပ ဆုိသည္မွာ ၀တၳဳ။ ျပဇတ္၊ ေဆာင္းပါး၊ မွတ္တမ္း၊ အစမ္းစာ၊ ေဟာစာ၊ အတၳဳပၸတၱိ  စသည္ျဖင္႕ေသာ အေခၚအေ၀ၚမ်ားကုိ
လည္း အေျခခံေသာ  အေရးအသား ပုံစံမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္..။ စကားေျပႏွင္႕သာ ထုိထုိေသာ အေရးအသား ပုံစံကြဲ အေခၚအေ၀ၚမ်ားကုိ ဆင္႔ပြားေရးသား ဖန္တီး တည္ေဆာက္ၾကရပါသည္..။

      စကားေျပသည္သာ အေျခခံေရးဖြဲ႕အပ္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ  ပင္မ စာေရးသားနည္း လည္း ျဖစ္ပါသည္..။  ထုိေသာ စကားေျပ တစ္ပုဒ္တြင္  ပါ၀င္အပ္ ၊ ယွဥ္အပ္ ၊ ထဲ႕သြင္း ေရးသားအပ္ေသာ ပုံျပမ်ားထဲမွ တစ္ခုကုိ အက်ဥ္းမွ် ေဖာ္ျပရေသာ………။

      စကားေျပ ဖန္တီးသူသည္ ၄င္းေ၇းသားမည္႕ စကားေျပတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခု ရွိရပါမည္…။ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုခု ပါရွိရမည္ ဆုိ္ျခင္းမွာ  ———

(၁)။ မိမိ သိထားေသာ အေၾကာင္းအရာကုိ  စာဖတ္သူသိလာေအာင္ အသိပညာ ဗဟုသုတ ေပးလုိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္..။

(၂)။ မိမိ စိတ္တြင္း ေပၚေပါက္လာေသာ ခ်စ္ခင္မွဳ ၊ ရႊင္ျမဴးမွဳ ၊ သနားမွဳ ၊ ေၾကာက္ရြံ႕မွဳ ၊ စက္ဆုပ္မွဳ  အစရွိေသာ ေစတနာ တုိ႕ကုိ အေျခ
ခံ ေရးသားမွဳ ျပဳ၍ ကုိယ္ဖန္တီးေသာ စကားေျပကုိ ဖတ္သူတုိ႕တြင္  မိမိကဲ႕သုိ႕ တဖန္ျပန္၍ ခံစား သိရွိသြားရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္..။

(၃)။ ပညာ၏ တန္ဖုိးကုိ သိေစလုိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္..။

    ထုိရည္ရြယ္ခ်က္ (၃) မ်ဳိးႏွင္႕တကြ  အဖုံဖုံ အ၀၀ မူကြဲ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားစြာ အသီးသီး အသက အသက  ကုိယ္ဖန္တီးေသာ စကားေျပ တြင္ တစ္မ်ဳိးမဟုတ္ တစ္မ်ဳိး ပါရွိရပါမည္…။ ထုိရည္ရြယ္ခ်က္ အေၾကာင္းအရာျဖင္႕ ကုိယ္ဆုိလုိခ်င္ရာကုိ  ဖတ္သူသိေအာင္ ၊ဆုိလုိခ်က္
ေပၚလြင္ေအာင္  ပုံေဖာ္တတ္ရပါမည္..။

     အသိပညာ ေပးသည္ ဆုိရာ၀ယ္….. အသိပညာေပးနည္း မ်ားစြာ ရွိသည္႕ အားေလ်ာ္စြာ ထုိအထဲတြင္ စာေပႏွင္႔ အသိပညာေပးေသာ
လုပ္ရပ္သည္ အလြန္သိမ္ေမြ႕ နက္နဲေသာ…. လြန္စြာ အဆင္႕အတန္း ျမင္႕မားေသာ လုပ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္…။ လူထုအတြင္းသုိ႕ သိရလြယ္
ကူေအာင္  ျပဳလုပ္ေသာ နညး္မ်ားစြာ ထဲမွ အေကာင္းဆုံး နည္းဗ်ဴဟာ ေကာင္း တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္…။ စာေပအႏုပညာ သည္ ရသူ
အတြက္လည္း  ယူရလြယ္ကူ၍ …လူႏွင္႕ လူ႕ပါတ္၀န္းက်င္ကို အက်ဳိးျပဳရာ၌လည္း စာေပအႏုပညာႏွင္႕ ပညာေပးျခင္းသည္ မ်ားစြာအ
က်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစပါသည္…။

     သုိ႕ေသာ္ ဖန္တီးသူ… ေပးသူသည္ ကုိယ္ဆုိလုိရာ  ၊ ကုိယ္ေပးခ်င္ရာ အသိပညာကုိ စီးေမ်ာခံစားသူ (သုိ႕မဟုတ္) ဖတ္ရွဳ႕ မွတ္သား သူသုိ႕  ရွင္းလင္းလြယ္ကူေသာ အေရးအသားႏွင္႕ ဆုိလုိရင္း အတိအက်ကုိ ရရွိသြားေစဖုိ႕ ရိပ္ဖမ္းသံဖမ္းမွ် မဟုတ္ပဲ တိတိပပ ထိထိမိမိ
 သိရွိသြားေစဖုိ႕  အားထုတ္တတ္ဖုိ႕လုိပါသည္….။

      ဥပမာ ဆုိရေသာ ….. ကုိယ္ေပးလုိသည္က ပန္းသီး  ၄င္းတုိ႕ ရရွိသြားသည္က မရမ္းသီး ျဖစ္သြားသည္ ဆုိျခင္းမ်ဳိး ကုိ ဆုိလုိပါသည္။
ထုိသုိ႕ မျဖစ္ရန္ ဖန္တီးသူ ဘက္မွ သတိျပဳသင္႕ပါသည္…။

     ရသပုိင္း အေၾကာင္းအရာကုိ ဖတ္မိၿပီး စာဖတ္သူ အသိတရား လြဲေခ်ာ္သြားျခင္းသည္ ၄င္းစာဖတ္သူ အသိတရားျပည္႕၀ေသာ အခ်ိန္
ကာလတြင္ အမွားကုိ အမွန္ျမင္ ျပန္ျပင္၍ သိရွိသြားႏုိင္ေသာ္လည္း…. ဓမၼႏွင္႕ လူမွဳပါတ္၀န္းက်င္ အသိပညာေပး  ေဆာင္းပါးမ်ား….
စကားေျပမ်ားကုိ ဖတ္သူထံ ဖန္တီးေရးသားသူမွ မွားယြင္းေပးသည္ ျဖစ္ေစ ….စာဖတ္သူမွ ဖန္တီးသူ၏ ေရးသားမွဳ ခၽြတ္ေခ်ာ္မွဳ႕ေၾကာင္႕
…အားနညး္မွဳ႕ေၾကာင္႕ မွားယြင္းမွတ္သား နာယူ လက္ခံသြားခဲ႕သည္ ျဖစ္ေစ… ထုိအခါမ်ဳိးတြင္ ေပးသူႏွင္႕ ယူသူႏွင္႔ သူ၏ ပါတ္၀န္းက်င္
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလုံးအတြက္ လြန္စြာ ဆုိးရြားေသာ အက်ဳိးမရွိ ဆုံးရွဳံးမွဳမ်ားကုိ ရရွိေစတတ္ပါသည္…။

    ထုိ႕ေၾကာင္႕ စာေပေရးသား အသိပညာေပးမွဳ ဟူသည္ လြယ္ကူေပါ႔တန္ေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခု မဟုတ္ေၾကာင္း စဥ္းစားခ်င္႕ခ်ိန္၍ မိမိ
တုိ႕ စာေပဖန္တီးမွဳကုိ သတိျပဳ လုပ္ေဆာင္သင္႕ပါသည္…။

     ထုိ႕အတူပဲ  စကားေျပတစ္ပုဒ္တြင္ ဖန္တီးသူသည္ သဒၵါမွန္မွဳ ၊ စကား အသုံးအႏွဳန္းမွန္မွဳ ၊ ၀ါက် ထုံးဖြဲ႕မွန္မွဳ  ဟူေသာ စကားေျပ
တြင္ ရွိၿမဲ ျဖစ္ေသာ မွန္မွဳ (၃) မ်ဳိးကုိ  မိမိစာတစ္ပုဒ္ ဖန္တီးလွ်င္ အေျခခံလကၡဏာမ်ား အျဖစ္ ဂရုျပဳၿပီး စည္းေဘာင္တစ္ခု အျဖစ ္ သိမွတ္
ေရးသား အပ္ပါသည္…။

      ယင္းကဲ႕သုိ႕ မွန္မွဳ (၃) မ်ဳိးကုိ အေျခခံေရးသားေသာ စကားေျပ (သုိ႕) စာတစ္ပုဒ္သည္ မိမိစာကုိ ဖတ္မိသူ အတြက္ ရွင္းလင္းစြာ ဖတ္
ရွဳမွတ္သားႏုိင္မွဳ  မွန္မွန္ကန္ကန္ကို  ရရွိေစပါသည္..။ ဖတ္သူအတြက္ အခ်ိန္ကိုလည္း အကုန္သက္သာ ေစပါသည္…။ မိမိတုိ႕ ဆုိလုိရင္း
ကုိလည္း ဒက္ခနဲ ဆုိသလုိ  သိရွိေစႏုိင္ပါသည္…။

     ကၽြႏု္ပ္တုိ႕  ဖတ္ရွဳ႕မွတ္သားခဲ႕ဖူးေသာ စာၿကီးေပေကာင္းမ်ားတြင္  က်စ္လ်စ္စြာ ေဖာ္ျပေရးသားခဲ႕ႏုိင္ျခင္းသည္ ထုိကဲ႕သုိ႕ေသာ
အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည္႕စုံစြာ  ပါ၀င္ခဲ႕ျခင္းေၾကာင္႕  ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ အခ်ိန္ယူ ျပန္ေလ႕လာၾကည္႕လွ်င္ သိႏုိင္ပါသည္။

    ထုိ႕ေၾကာင္႕ စာေပေရးသားမွဳ အတတ္ပညာသည္ “တိမ္မေယာင္ႏွင္႕နက္…လြယ္မေယာင္ႏွင္႕ခက္ေသာ ”  အတတ္ပညာတစ္ခု ျဖစ္
သည္ကုိ  ဤေဆာင္းပါးႏွင္႕ စာေရးသားသူ ..စာေပေရးသားခ်င္စိတ္စတင္ ျဖစ္ေနေသာ သူတုိ႕ထံ ေရးသားတင္ျပလုိက္ရပါသည္…။

(သစၥာႏွင္႕ ေရးေသာ စာသည္ စာဖတ္သူအတြက္ အဖုိးျဖတ္မရေသာ အဆင္တန္ဆာကုိ ေကာက္ရျခင္း ျဖစ္ၿပီး…..ရလုိမွဳ ျပြန္တည္ေန
ေသာ ရမၼက္ႏွင္႕ ေရးေသာစာသည္ စာဖတ္သူႏွင္႕ သူ၏ မိသားစု ပါတ္၀န္းက်င္ အတြက္  ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံး မွားယြင္းမွဳမ်ားစြာႏွင္႔
ပ်က္ဆီးေစေသာ  အယူမွားျခင္း အသိတရားကို ၄င္းတုိ႕ဦးေႏွာက္အသိတရားအတြင္းသုိ႕ ရုိက္ထဲ႕သြတ္သြင္း ေပးလုိက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါ
သည္….)

   ကုိးကား။ ၊ ပညာေရး၀န္ၿကီးဌာန ျမန္မာစကားေျပ လက္ေရြးစင္ န၀မတြဲမွ..။

     ကႀကီး။(၂၆.၁၂.၂၀၁၂)

    

     

In: ေဆာင္းပါး Posted By: Date: Dec 26, 2012

Leave Comments

Name*

Email*
Website
Email me whenever there is new comment